Concurs de recrutare pentru ocuparea a două funcții publice de execuție vacante de consilier I superior la Serviciul investiții ale consiliului județean și subordonate

Anunț privind organizarea concursului de recrutare în vederea ocupării a două funcții publice de execuție vacante de consilier, clasa I, grad profesional superior, la Serviciul investiții ale consiliului județean și subordonate al Direcției investiții și managementul proiectelor, din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Timiș

 

În conformitate cu prevederile art. 618 alin. (1) lit. b) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, coroborat cu prevederile art. II din Legea nr. 203 din 16 septembrie 2020 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, Consiliul Județean Timiș organizează concurs de recrutare în vederea ocupării funcțiilor publice de execuție vacante de consilier, clasa I, grad profesional superior – 2 posturi, la Serviciul investiții ale consiliului județean și subordonate al Direcției investiții și managementul proiectelor, din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Timiș, pe perioadă nedeterminată, cu normă întreagă de 8 ore/zi, respectiv 40 ore/săptămână, în data de 19.04.2021 – proba scrisă.

 

I. DENUMIREA FUNCȚIILOR PUBLICE, ÎNCADRAREA ACESTORA ÎN STRUCTURA ORGANIZATORICĂ A INSTITUȚIEI ȘI CONDIȚIILE DE PARTICIPARE LA CONCURSUL DE RECRUTARE ÎN FUNCȚIILE PUBLICE DE EXECUȚIE VACANTE:

 Funcțiile publice de execuție vacante pentru care se organizează concursul de recrutare, în vederea ocupării acestora:

 •  Consilier, clasa I, grad profesional superior la Serviciul investiții ale consiliului județean și subordonate – Direcția investiții și managementul proiectelor – ID (454.923);
 • Consilier, clasa I, grad profesional superior la Serviciul investiții ale consiliului județean și subordonate – Direcția investiții și managementul proiectelor – ID (532.455);

 

2.     Potrivit art. 465 alin. (1) lit. a) – k) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții:

 1. să aibă cetățenia română și domiciliul în România;
 2. să cunoască limba română, scris și vorbit;
 3. să aibă vârsta de minimum 18 ani împliniți;
 4. să aibă capacitate deplină de exercițiu;
 5. să fie apți din punct de vedere medical și psihologic să exercite o funcție publică. Atestarea stării de sănătate se face pe bază de examen medical de specialitate, de către medicul de familie, respectiv pe bază de evaluare psihologică organizată prin intermediul unităților specializate acreditate în condițiile legii;
 6. să îndeplinească condițiile de studii și vechime în specialitate prevăzute de art. 468 alin.(1) c) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019;
 7. să îndeplinească condițiile specifice, conform fișei postului, pentru ocuparea funcției publice;
 8. să nu fi fost condamnată pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului sau contra autorității, infracțiuni de corupție sau de serviciu, infracțiuni care împiedică înfăptuirea justiției, infracțiuni de fals ori a unei infracțiuni săvârșite cu intenție care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției publice, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea, amnistia post-condamnatorie sau dezincriminarea faptei;
 9. să nu-i fi fost interzis dreptul de a ocupa o funcție publică sau de a exercita profesia ori activitatea în executarea căreia a săvârșit fapta, prin hotărâre judecătorească definitivă, în condițiile legii;
 10. să nu fi fost destituită dintr-o funcție publică sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 3 ani;
 11. să nu fi fost lucrător al Securității sau colaborator al acesteia, în condițiile prevăzute de legislația specifică.

 

3.       Condiții referitoare la studiile necesare participării la concursul de recrutare:

 • Pentru funcția publică de execuție vacantă, consilier, clasa I, grad profesional superior, ID (454.923), la Serviciul investiții ale consiliului județean și subordonate din cadrul Direcției investiții și managementul proiectelor:
  • studii de specialitate: studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul de licență: inginerie civilă – specializarea construcții civile, industriale și agricole sau ingineria instalațiilor – specializarea instalații pentru construcții;
 • Pentru funcția publică de execuție vacantă, consilier, clasa I, grad profesional superior, ID (532.455), la Serviciul investiții ale consiliului județean și subordonate din cadrul Direcției investiții și managementul proiectelor:
  • studii de specialitate: studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul de licență: inginerie industrială, inginerie mecanică, economie, finanțe;

 

4.    Condițiile minime de vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării funcțiilor publice de execuție:

Potrivit art. 468 alin.(1) lit. c) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, condițiile minime de vechime în specialitatea studiilor necesare participării la concursul de recrutare organizat pentru ocuparea funcțiilor publice de execuție vacante din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Timiș, sunt de minimum 7 ani în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice, pentru ocuparea funcției publice de execuție de grad profesional superior.

II. PROBELE STABILITE PENTRU CONCURS:

Potrivit art. 618 alin. (10) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu completările ulterioare, coroborat cu art. 46 din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici, cu modificările și completările ulterioare, concursul va consta în 3 etape succesive, după cum urmează:

 1. selecția dosarelor de înscriere;
 2. proba scrisă;

Probele de concurs se notează cu puncte de la 1 la 100, iar promovarea fiecărei probe se face ca urmare a obținerii punctajului minim de 50 de puncte pentru fiecare din probe.

Potrivit art. 618 alin.(11) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu completările ulterioare, se pot prezenta la următoarea probă numai candidații declarați admiși la proba precedentă.

Candidații sunt rugați să prezinte la intrarea în sală buletinul/cartea de identitate. Lipsa acestuia/acesteia atrage neparticiparea la probele de concurs.

 

III.  CONDIŢII DE DESFĂȘURARE A CONCURSULUI:

Concursul de recrutare se va organiza la sediul Consiliului Județean Timiș, b- dul. Revoluției din 1989, nr. 17, Timișoara, cu respectarea următorului orar:

 • în data de 04.2021, ora 10,00 – proba scrisă;
 • interviul, în conformitate cu prevederile 55 alin. (1) și alin. (2) și art. 56 din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici, cu modificările și completările ulterioare. Dosarele de concurs se depun la secretariatul comisiei de concurs, la sediul Consiliului Județean Timiș – Serviciul resurse umane, organizare, salarizare, cam. 326, în termen de 20 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a Consiliului Județean Timiș: www.cjtimis.ro și pe site-ul Agenției Naționale a Funcționarilor Publici, respectiv, de la data de 16.03.2021 până la data de 05.04.2021, inclusiv.

Persoana de contact – Georgeta Grigorescu, consilier I superior, telefon 0256406547, e-mail: georgeta.grigorescu@cjtimis.ro.

 

IV.  DOCUMENTELE NECESARE ÎNSCRIERII:

În vederea participării la concurs, candidații vor depune până la data de 05.04.2021, inclusiv, la Serviciul resurse umane, organizare, salarizare, conform art. 49 din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici, cu modificările și completările ulterioare, următoarele documente necesare înscrierii:

 1. formularul de înscriere prevăzut în anexa nr. 3 din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008, care se poate descărca de pe site-ul cjtimis.ro, secțiunea Informații publice – Formulare tip concurs, care va fi înregistrat la Registratura Consiliului Județean Timiș;
 2. curriculum vitae, modelul comun european;
 3. copia actului de identitate;
 4. copii ale diplomelor de studii, certificatelor și altor documente care atestă efectuarea unor specializări și perfecționări;
 5. copia carnetului de muncă și, după caz, a adeverinței eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă și, după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării funcției publice;
 6. copia adeverinței care atestă starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului;
 7. cazierul judiciar;
 8. declarația pe propria răspundere sau adeverința care să ateste calitatea sau lipsa calității de lucrător al securității sau colaborator al acesteia, prin completarea rubricii corespunzătoare din formularul de înscriere.

Modelul orientativ al adeverinţei menţionate la lit. e) este prevăzut în anexa nr. 2D din H.G. nr. 611/2008, cu modificările și completările ulterioare. Adeverinţele care au un alt format decât cel prevăzut, trebuie să cuprindă elemente similare celor prevăzute în anexa nr. 2D şi din care să rezulte cel puţin următoarele informaţii: funcţia/funcţiile ocupată/ocupate, nivelul studiilor solicitate pentru ocuparea acesteia/acestora, temeiul legal al desfăşurării activităţii, vechimea în muncă acumulată, precum şi vechimea în specialitatea studiilor.

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății Publice.

Copiile de pe actele necesare înscrierii se prezintă în copii legalizate sau însoțite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretarul comisiei de concurs.

 

Anterior Soluțiile oamenilor de afaceri la problemele generate de pandemie, susținute la nivel central de CJ Timiș
Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support